Kriisikomisjon

Albu Vallavalitsus moodustas oma 8.09.2010 korraldusega nr 206 Albu valla kriisikomisjoni järgmises koosseisus:

1)      Vallavanem Kalju Kertsmik – esimees;
2)      Abivallavanem Taemar Pai – aseesimees;
3)      Aare Kabel;
4)      Kuldar Tammik;
5)      Claire Miljukova.

Kontaktandmed: kertsmik@albu.ee, tel 382 0500, 5214270.

Kriisikomisjoni moodustamise aluseks on hädaolukorra seaduse § 5 ning Albu Vallavalitsuse 26. juuli 2010. a määrus nr 4 “Albu valla kriisikomisjoni põhimäärus“.

Komisjon:
1)   jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuste toimimist Albu vallas;
2)   analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust ja teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ning pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta Albu vallas;
3)   vaatab läbi Albu valda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa;
4)   abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
5)   abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
6)   otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise ja kinnitab õppuse aja, korraldaja ning hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega;
7)   teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
8)   täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.