Sisekorraeeskiri

Kinnitatud

Albu vallavanema

13.09.2004.a. käskkirjaga nr 2

 

ALBU VALLAVALITSUSE SISEKORRAEESKIRI

 

§ 1. Tööaja algus ja lõpp

(1) Tööpäev algab kell 08.00 ja lõpeb kell 16.30.

(2) Vallamaja uksed avab ning deaktiviseerib valvesüsteemi esimene tööletulev teenistuja. Vallamaja uksed suleb ning aktiviseerib valvesüsteemi viimane vallamajast lahkuv teenistuja.

 

§ 2. Puhkamiseks ja einestamiseks antavad vaheajad ning tööpäevasisesed üldised vaheajad

Vaheaeg puhkamiseks ja einetamiseks algab kell 12.30 ja lõpeb kell13.00, millele lisaks võib teenistujal olla tööpäeva kestel veel kaks kuni 10 minuti pikkust pausi.

 

§ 3. Puhkepäevadel, riigipühadel ja pärast igapäevase tööaja lõppu ametiasutuses viibimise tingimused ja kord

Puhkepäevadel, riigipühadel ja pärast tööaja lõppu võib vallamajas viibida teenistusülesannete täitmise eesmärgil või muul eesmärgil vallavanema või vallasekretäri loal, teatades neile aegsasti vallamajas viibimise orienteeruva aja.

 

§ 4. Teenistusalaste korralduste teatavakstegemise kord

Suulised korraldused tehakse vahetu juhi poolt alluvale teatavaks vahetult või elektrooniliste infokanalite kaudu õigeaegselt ning arusaadavalt. Kirjalikud korraldused vormistatakse käskkirjana.

 

§ 5. Palgamaksmise aeg ja koht

Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt 6. kuupäevaks palgasumma ülekandmise teel teenistuja pangaarvele.

 

§ 6. Töökaitse ja tuleohutuse üldjuhised

Tuleohutuse tagamiseks on teenistujad kohustatud järgima siseministri määrusega kehtestatud tuleohutuse üldnõudeid.

 

§ 7. Teenistusest puudumisest teatamise kord.

Teenistuja on kohustatud esimesel võimalusel oma puudumisest teatama vahetule juhile ja sekretär-asjaajajale.