Ehitus ja planeerimine

Vallavalitsus väljastab ehitiste püstitamiseks projekteerimistingimusi, ehituslube ja kasutuslube ning võtab vastu ehitus- ja kasutusteatiseid. Detailplaneeringu kohustusega alal korraldab vallavalitsus detailplaneeringu koostamist.
Ehitamisega seotud taotluste blanketid. Alates 01.04.2016.a. on taotlust võimalik esitada ehitisregistri kaudu. Hetkel on igaühel võimalik tutvuda ehitisregistris olemasolevate andmete ja dokumentidega.
Ehitamist reguleerivad peamiselt ehitusseadustik, planeerimisseadus, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, riigilõivuseadus (alates § 3311) ning Albu valla ehitusmäärus.
Riigilõiv tuleb tasuda Albu Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbankis EE212200001120082871, selgitusse märkida kinnistu nimi ning dokument mille eest riigilõiv tasutakse (viitenumber puudub).
Täiendav info: abivallavanem Taemar Pai, taemar(at)albu.ee