Ehitus ja planeerimine

Vallavalitsus väljastab ehitiste püstitamiseks projekteerimistingimusi, ehituslube ja kasutuslube ning võtab vastu ehitus- ja kasutusteatiseid. Detailplaneeringu kohustusega alal korraldab vallavalitsus detailplaneeringu koostamist.

Ehitamisega seotud taotlusteblanketid leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt ning viide on olemas ehitisregistri lehel, otseviide blankettidele on SIIN. Kõiki taotluseid ja teatiseid on võimalik esitada ehitisregistri kaudu. Samuti on igaühel võimalik tutvuda ehitisregistris olemasolevate andmete ja dokumentidega v.a. isiklike andmetega.

Ehitamist reguleerivad peamiselt ehitusseadustik, planeerimisseadus, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus ning riigilõivuseadus (alates § 3311).

Riigilõiv tuleb tasuda Albu Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbankis EE212200001120082871, selgitusse märkida kinnistu nimi ning dokument mille eest riigilõiv tasutakse (viitenumber puudub).

Täiendav info: abivallavanem Taemar Pai, taemar(at)albu.ee