Sotsiaalhoolekanne

Albu valla eelarvest rahastatavad sotsiaalteenused

 

Teenuse nimetus
Kellele osutatakse
Teenuse hind
kõrvalabi vajav Albu vallas elav puudega isik või vanaduspensionär
0,2 eurot / km
Sotsiaalnõustamine vallas elav isik tasuta
Albu vallas elav eakas ning puudega isik
Ööpäevaringne hooldus 550 eurot kuus
Päevane hooldus 250 eurot kuus
Söögipäeva maksumus 2,80 eurot
Surnu korrastamine 16 eurot
Kõrvalabi vajav üksik vanur ja puudega isik, kellel puuduvad ülalpidajad
2-tunnine pakett 3,2 eurot
3-tunnine pakett 4,79 eurot

 

Albu valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused:

 

Toetuse liik
Kellele makstakse
Toetuse määr
Maksmise tingimused
Sügava puudega isik või riikliku toimetulekutoetuse saaja
kuni 51 eurot aastas
Hüvitatakse üksnes retseptiravimid
Kuni 16 aastane laps ning 17-18 aastane päevases õppevormis õppiv noor
kuni 50% (kuni 32 eurot) prillide maksumusest
Toetust võib uuesti taotleda mitte varem kui 3 aasta möödumisel eelmisest toetuse maksmisest
18.a. ja vanema raske või sügava nägemispuudega isik
kuni 64 eurot prillide maksumusest
Haiguse või puude tõttu meditsiinilist abivahendit vajav isik
Kuni 25% ulatuses isiku kanda jäävast maksumusest abivahendi ostmiseks või laenutamiseks kuni 200 eurot aastas.
Laps ning raske või sügava puudega isik
kuni 50% isiku kanda jäävast abivahendi maksumusest kuni 200 eurot aastas
puudega laps
kuni 128 eurot aastas
Võetakse arvesse ühistranspordi sõidupileti maksumust või isikliku sõiduauto kasutamisel läbitud teekonna pikkust tariifiga 0,14 eurot/km
raske või sügava puudega täiskasvanu või toimetulekutoetuse saaja
kuni 51 eurot aastas
Riskigruppi kuuluvad ja ravikindlustuseta isikud
26 eurot aastas
Riskigruppi kuuluvad ja ravikindlustuseta isikud
32 eurot aastas
vähekindlustatud pere või riskigruppi kuuluv isik
Kuni 500 eurot
Sõltub juhtumist
– 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega inimese hooldaja
– 3-18-aastase raske või sügava puudega lapse vanem või eestkostja
1) raske puudega inimese hooldajale 25 eurot kuus;
2) sügava puudega inimese hooldajale 70eurot kuus.
Sotsiaalmaksu maksab vald; vajalik kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolu;
toetus määratakse ühekordselt puude kehtivusajaks ja makstakse kord kuus;
toetust ei maksta pensionärile, kes elab hooldatavaga ühes eluruumis
– Isik, kes on perele toeks laste hoolekande korraldamisel ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamisel;
– kinnipidamiskohast vabanenu;
– asenduskodus elanud või perekonnas hooldamisel olnud ja täisealiseks saanud isik
1) kuni 2 lapsega pere, kinnipidamiskohast vabanenu või asenduskodust tulnud või perekonnas hooldamisel olnud isiku tugiisikule 45 eurot kuus;
2) 3 ja enam lapsega pere tugiisikule 55 eurot kuus.
Albu valla koolide 1. klassi õppima asuva lapse vanem, lapsendaja, võõrasvanem, eestkostja või hooldaja
125 eurot
Toetuse taotlemine toimub septembrikuus.
Lapsevanem või lapsendaja
1) 200 eurot kahe kuu jooksul pärast lapse sünni registreerimist;
2) 200 eurot ühe kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist
Taotletakse ühes ja makstakse kahes osas.
Lapse ja lapsevanemate elukoht peab olema Albu vald
70-aastane ja vanem inimene
Kuni 20 eurot aastas
isik, kes kannab matmise kulud juhul, kui surnud isiku viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Albu vallas
130 eurot
taotlemisel lisatakse avaldusele surmatõendi koopia
Kooli lõpetamise toetus Üldhariduskooli või kutseõppeasutuse päevase õppevormi lõpetaja Põhikooli lõpetaja – 25 eurot; gümn või kutsek – 50 eurot; gümn või kutsek kuldmedaliga – 100 eurot ja hõbemedaliga – 75 eurot Hinded vähemalt rahuldavad
Toetuse saamiseks esitab taotleja Albu Vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
1)  toetuse saaja nimi, isikukood, aadress;
2)  millist toetust taotletakse;
3)  taotluse põhjendus;
4) toetuse saaja pangakonto number.
 Taotlusele lisatakse dokumendid, mis põhjendavad toetuse saamise vajadust ja/või hüvitamisele kuuluvate kulude tegemist;
 Taotlus suunatakse menetlemiseks sotsiaal- ja lastekaitsenõunikule, kes kontrollib taotluse põhjendatust ja esitab ettepaneku toetuse maksmise kohta vallavalitsusele. Matusetoetuse ja sünnitoetuse määramise otsustab sotsiaal- ja lastekaitsenõunik.
Taotlus vaadatakse läbi ja tehakse otsuse toetuse määramise või sellest keeldumise kohta, näidates ära põhjenduse, hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest. Vallavalitsus otsustab toetuse andmise oma korraldusega.
Blanketid leiad siit.
Täiendav info:  sotsiaal- ja lastekaitsenõunik Claire Miljukova, tel 382 0500, 582 28027,
e-post: claire(at)albu.ee