Üldplaneering

Albu valla üldplaneeringu kehtestamise otsus

Üldplaneeringu seletuskiri
Seletuskirja lisad (menetlusmaterjalid):
Lisa 1: Piirkondade ruumilised visioonid
Lisa 2: Üldplaneeringut kooskõlastavate asutuste nimekirja määramine
Lisa 3: Kohalike omavalitsuste ja ametiasutuste kooskõlastamine
Lisa 4: Avalikustamise teated
Lisa 5: Avalike arutelude protokollid
Lisa 6: Esitatud ettepanekud ja vastuväited: Kaalepi elamuala; Kaalepi motoringrada;  Avalikule arutelule 03.06.2014 esitatud ettepanekud;  Korduvale avalikule arutelule 04.11.2014 esitatud ettepanekud
Lisa 7: Albu Vallavolikogu otsused, seisukohad ja vallavalitsuse korraldused
Lisa 8: Muud üldplaneeringuga seotud dokumendid

Üldplaneeringu kaardid (2-s formaadis):
Valla maakasutuse kaart  PDF  PNG
Valla kitsenduste kaart  PDF  PNG
Albu küla maakasutuse kaart  PDF  PNG
Ahula küla maakasutuse kaart  PDF   PNG
Järva-Madise küla maakasutuse kaart  PDF  PNG
Kaalepi ja Seidla külade maakasutuse kaart  PDF  PNG

Albu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Albu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruanne
KSH aruande lisad:
Albu valla üldplaneeringu KSH programm
KSH programmi lisad
KSH aruande lisad

Täpsem informatsioon taemar@albu.ee või tel 382 0500, 382 0501