Avalik teave

Albu valla veebileheküljel avaldatakse teavet lähtudes avaliku teabe seaduse §-st 28. Kui mingisugusel põhjusel pole veebilehelt leidnud teavet, mis peaks siin olema avaldatud, siis võta ühendust Albu Vallavalitsusega telefonil 3820500 või e-posti aadressil albu.vald(at)albu.ee ja küsi järele, miks Sinu poolt soovitud teavet siin ei ole.

Albu Vallavalitsus võtab dokumente vastu digitaalallkirjastatuna, mis tuleb saata e-postile albu.vald@albu.ee. Digiallkirja on võimalik anda ka turvalises veebikeskkonnas – https://digidoc.sk.ee (NB! ID-kaart peab olema sisestatud lugejasse). ID-kaardi kasutamise baaskoolituse kohta saab lugeda siit http://koolitus.id.ee/

Samuti on Albu Vallavalitsusele võimalik edastada kirju kodanikuportaali (www.eesti.ee) kaudu rubriigis “Minu dokumendid“. Dokumendi saatmisel tuleb saajana leida Albu Vallavalitsus selle registrikoodi abil, milleks on EE75004346. Kiri laekub vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi ja kirjas väljendatud soovi korral saadetakse vastus isiku ametlikule e-postile (eesnimi.perenimi@eesti.ee) juhul, kui see on aktiveeritud (vt kodanikuportaalis seadete alt ametlikku e-posti).

eesti

Avaliku teabe seaduse täitmise üle teostab järelevalvet Andmekaitseinspektsioon. Andmekaitseinspektsioon on koostanud Avaliku teabe seaduse üldjuhendi, mis käsitleb mh ka avaliku teabe avaldamist asutuse veebilehel.

Riigilõivu, mida õigusaktide kohaselt tasutakse kohalikule omavalitsusele, saab tasuda Albu Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE212200001120082871.

RM-EAS_logo_reg_toetuseks-vaike

Hajaasustuse programm kuulutati avatuks 13. aprill 2017

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuniks.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult Albu vallas :

Kuldar Tammik, 5533988, kuldar@albu.ee

Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks:

Hannele Saksniit, Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,

telefon 385 9613, hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee .

Albu Vallavalitsuse 11.04.2017.a. korraldusega nr. 70 moodustati „Hajaasustuse programmi“ taotluste hindamiskomisjon järgnevalt:

Tiina Oraste

Kuldar Tammik

Taemar Pai

Merike Nuiamäe

Aado Oherd

Määrati valdkondade prioriteetsus järgnevalt:

1. veesüsteemid

2. kanalisatsioonisüsteemid

3. juurdepääsuteed

4. autonoomsed elektrisüsteemid

Määrati komisjoni ülesanneteks:

1. taotluste hindamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt koostatud taotluste

hindamisjuhendi ja programmdokumendi alusel;

2. Albu Vallavalitsusele ettepanekute tegemine projektide rahastamiseks või

mitterahastamiseks.

Toetuse saajas hajaasustuse programiist 2017.

 

 

 

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2016.

Hajaasustuse programm avanes 22. märtsil 2016. aastal

Nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 23. mail 2016. aastal.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

– taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

– taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Kõik vajalikud dokumendid taotluste koostamiseks ning mitmed abimaterjalid on avaldatud

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikuks Albu vallas

Kuldar Tammikult, 5533988, kuldar@albu.ee

 

Albu Vallavalitsuse 05.04.2016 korraldusega nr 58:

1. Moodustati „Hajaasustuse programmi“ taotluste hindamiskomisjon.

2. Kinnitati komisjoni koosseis järgmiselt:

2.1. Kalju Kertsmik

2.2. Kuldar Tammik

2.3. Taemar Pai

2.4. Merike Nuiamäe

2.5. Aado Oherd

3. Määrati valdkondade prioriteetsus järgnevalt:

3.1. veesüsteemid

3.2. kanalisatsioonisüsteemid

3.3. juurdepääsuteed

3.4. autonoomsed elektrisüsteemid

KOV ühinemise ajakava.

PROTOKOLL nr 1

Registreerimisleht nr 1

Hajaasustuse programm avanes 16. märtsil 2015. aastal

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmist 2015 toetuse saajad