Kehtestati Männi jalgratta- ja jalgtee detailplaneering

Albu Vallavalitsuse 25.04.2017.a korraldusega nr 76 kehtestati Albu külas Männi väikekoha jalg- ja jalgrattatee detailplaneering. Planeeringuala suurus on 1,3 ha ning planeeringu eesmärgiks on pikendada olemasolevat jalg- ja jalgrattateed 316 m võrra kuni Männi väikekohani. Hooneid detailplaneeringu alale ei kavandata. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Detailplaneeringu elluviimisel võivad majanduslikud ja kultuurilised mõjud kujuneda neutraalseks. Sotsiaalne mõju kujuneb eeldatavalt tugevalt positiivseks, kuna tekib parem ja turvalisem elukeskkond. Mõju looduskeskkonnale kujuneb suures osas ehitusaegseks ehk ajutiseks.

Detailplaneeringuga saate tutvuda SIIN.

Täiendav informatsioon taemar@albu.ee või 382 0500