Kehtestati Albu valla üldplaneering

Albu Vallavolikogu 26. novembri 2015. a otsusega nr 48 kehtestati Albu valla üldplaneering. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks oli valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistus detailplaneeringu kohustustega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Peamised ruumilised muutused nähakse ette suuremate külakeskuste nagu Albu, Kaalepi, Ahula, Peedu ja Järva-Madise ümbruses. Albu valla üldplaneeringuga täpsustatakse Järvamaa maakonnaplaneeringus kavandatud rohelise võrgustiku tuumaalade ja koridoride piire, tehakse ettepanekud uute alade ja objektide kaitse alla võtmiseks ning määratakse miljööväärtuslikud alad ja hoonestusalade ehitustingimused. Albu valla üldplaneering on koostatud kogu valla territooriumi kohta. Üldplaneeringu koostamisel on võetud arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi. Planeeringuga ei kaasne riigipiire ületavat keskkonnamõju.

Uue üldplaneeringu kehtestamisega muutus kehtetuks 22.09.1995.a kehtestatud üldplaneering.

Üldplaneeringu kehtestamise otsuse, üldplaneeringu materjalide, strateegilise keskkonnamõju hindamise aruande ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Albu valla kodulehel (Avalik teave > Albu valla üldplaneering).