Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks.

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks.

Vallasekretäri ülesanded:

* vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine

* vallavalitsuse istungite ettevalmistamine

* õigus- ja haldusaktide koostamine

* vallavalitsuse ja –volikogu õigusaktide avaldamine ja avalikustamine

* vallavalitsuse ja -volikogu õigusalase nõustamise ning teenindamise korraldamine

* valla esindamine kohtus

* vallavalitsuse personalitöö korraldamine

Kandideerimistingimused:

* omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni

* eelnev töökogemus valla- või linnasekretärina

* väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

* ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus

* koostöövalmidus ja väga hea suhtlemisoskus

* võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras

* kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, oskus näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 19. detsembriks 2017 e-posti aadressil info@jarva.ee või

Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Vallasekretär”. Kontaktisik: vallavanem Rait Pihelgas, tel 505 1762.

Kandideerimisdokumentidele palume lisada:

* motivatsioonikirjelduse koos palgasooviga

* CV

* haridust tõendava dokumendi koopia

* kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses