Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Koeru piirkonnajuhi ametikoha täitmiseks.

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Koeru piirkonnajuhi ametikoha täitmiseks.

Koeru piirkonnajuhi ülesanded:

* piirkonna igapäevaküsimuste lahendamine, suhtlemine ettevõtjatega, vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine, piirkonna arengu planeerimine

* teede seisundi ja hoolduse, haljasalade, tänavavalgustuse, ühistranspordi, mänguväljakutega seotud küsimuste lahendamine, järelevalve

* elamu- ja kommunaalmajanduse, eluruumide hoolduse ja kasutusse andmise korraldamine, valla esindamine korteriühistute koosolekutel, jäätmeveo vabastustega seotud ülesannete lahendamine

Kandideerimistingimused:

* vähemalt keskharidus

* orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte

* kasutab tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase

* väga hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus

* hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

* võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras

* kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime

* omab vähemalt B-kategooria juhiluba

Kasuks tuleb eelnev töökogemus antud ülesannete valdkonnas.

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 18. detsembriks 2017 e-posti aadressil info@jarva.ee või

Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Piirkonnajuht”. Kontaktisik: vallavanem Rait Pihelgas, tel 505 1762.

Kandideerimisdokumentidele palume lisada:

* motivatsioonikirjelduse koos palgasooviga

* CV

* haridust tõendava dokumendi koopia

* kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses