Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programm kuulutati avatuks 13. aprill 2017

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuniks.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult Albu vallas :

Kuldar Tammik, 5533988, kuldar@albu.ee

Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks:

Hannele Saksniit, Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,

telefon 385 9613, hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee .

Albu Vallavalitsuse 11.04.2017.a. korraldusega nr. 70 moodustati „Hajaasustuse programmi“ taotluste hindamiskomisjon järgnevalt:

Tiina Oraste

Kuldar Tammik

Taemar Pai

Merike Nuiamäe

Aado Oherd

Määrati valdkondade prioriteetsus järgnevalt:

1. veesüsteemid

2. kanalisatsioonisüsteemid

3. juurdepääsuteed

4. autonoomsed elektrisüsteemid

Määrati komisjoni ülesanneteks:

1. taotluste hindamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt koostatud taotluste

hindamisjuhendi ja programmdokumendi alusel;

2. Albu Vallavalitsusele ettepanekute tegemine projektide rahastamiseks või

mitterahastamiseks.