Detailplaneeringu kehtestamine

Albu Vallavalitsuse 23.02.2016.a korraldusega nr 39 kehtestati Albu vallas Neitla külas Mammakodu ja Sootaga ning Ahula külas Kraavi T2, Ahula reeoveepuhasti kinnistute ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering. Planeeringuala suurus on 5,04 ha ning planeeringu eesmärgiks on rajada Jägala jõe ehituskeeluvööndisse tehnovõrgud: vee- ja kanalisatsiooni trass, kanalisatsiooni ülepumpla, side- ja elektrikaabel, välisvalgustus, maaküttetorustik ning tuletõrje veevõtukoht ja avalikult kasutatav tee. Hooneid detailplaneeringu alale ei kavandata. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Detailplaneeringu elluviimisel võivad majanduslikud mõjud kujuneda positiivseks, kuna planeeringuga kavandatavad ehitised hakkavad teenindama ehitist, mis loob piirkonda täiendavaid töökohti. Sotsiaalne mõju kujuneb eeldatavalt tugevalt positiivseks, kuna tekib parem elukeskkond eakatele ja elamiseks toetust vajavatele isikutele. Kultuuriline mõju on neutraalne ning mõju looduskeskkonnale on ehitusaegne ehk ajutine.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel SIIN ja vallamajas.
Täiendav informatsioon taemar@albu.ee või 382 0500.

 

Taemar Pai
Abivallavanem